uplink

מתחנות הקרקע ומצרכנים פרטיים אל הלווין. מבטא את העברת הנתונים (שידורי , רדיו, טלוויזיה טלפוניה ונתונים) תדרי ההעלאה אל הלווין שונים מתדרי ההורדה בחזרה

UTC - Coordinated Universal Time


זמן אוניברסלי מתואם UTC הוא הזמן האטומי הבינלאומי TAI - Atomic Time אליו נוספו שניות"קפיצה" במרווחים לא סדירים על מנת לפצות על הרוטציה המואטת של כדור הארץ. שניות אלה מאפשרות ל UTC על מנת לעקוב מקרוב אחרי ה UT1, שהוא זמן השמש הממוצע במצפה הכוכבים המלכותי שנמצא בגריניץ' .

ההפרש בין UTC ל UT1 לא יכול להיות גדול יותר מ 0.9 שניות, כך שאם אין צורך בדיוק מירבי במיוחד אזי אפשר להשתמש במינוח UT- Universal Time .

בשימוש ברווח , זמן גריניץ' הממוצע GMT - Greenwich Mean Time זהה ל UTC ול UT1.