Rain Outage

איבוד אותות שידור בגלל גשם, בעיקר band Ku בעיקר עקב ספיגה ורעש טרמלי המלווים גשם כבד

RS 232

תקן תקשורת סידרתי המנוצל במחשבים אישיים ת של איפנון תנופה AM או איפנון תדר FM.