QAM

Quadrature Amplitude Modulation
שיטת איפנון הנפוצה במערכות שידור בכבלים.

QPSK

כאשר משיבים לווינים משדרים אותות MPEG2, אזי משתמשים בשיטה זו שראשי התיבות שלה פרושם Quadrature Phase Shift Keying שמטרה לאפנן את הנתונים הספרתיים לתדר נושא
( radio freuency) RF במקום לנצל את רוחב הגל או את התדר של הנושא, על מנת לשגר את הנתונים. שיטת QPSK מאפננת את הפאזה של האות(סיגנל) הנושא. האות הנושא מאולץ לאחד מתוך ארבעה מצבי פאזה בהתאם לסוג הנתונים המאופננים , הידועים כסימבול symbol . היתרון הבולט של שיטה זו הוא ,שכל סימבול מכיל שני ביטים של נתונים ובכך הוא מכפיל את הכמות הפוטנציאלית של הנתונים המשודרים בשיטות המיושנות של איפנון תנופה AM או איפנון תדר FM.