Half Transponder

שיטה לשידור שני ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באמצעות משיב (טרנספונדר) אחד עלידי הקטנת העוצמה של כל אחד מהערוצים המשודרים.

High Definition Television טלוויזיה בהפרדה גבוהה

קשידור טלוויזיה עם מספר קוים בתמונה כפול מהשידור הסטנדרטי. קיימים תקנים שונים ופורמט המסך מסוג Screen Wide ( 9 X 16 ) ראו פרק מיוחד לנושא

Hemispheric Beam

אלומת שידור לווינית המכסה כמחצית מפני כדור הארץ( כ 21% מסך שטח
כדור הארץ).

Hertz = Hz

מחזורי בשניה

Horizontal Polarization - קיטוב אופקי

ראה כאן

HTH - Horizon-to-Horizon

סוג של התקן צלחת המאפשר הזזת הצלחת 180-ב מעלות.התקן זה נחשב אמין וחזקמאוד וגם נחשב לאמין ביותר למעקב ולקליטת ערוצים בתחום Ku.

Hydrazine

הלווין מכיל את דלק הטילים הרעיל הידראזין, נוזל חסר צבע בעל ריח דמוי אמוניה. חומר זה עלול לגרום נזק לכל אדם שבא עימו במגע מדידה זו הוא לתאר תדר של רוטציהובמקרה זה מהירות של הרץ אחד שוונה למחזור אחד בשניה.