feed

בשידור : שירות שידור בתדר אקראי המשמש להעברה של אירועים, בדרך כלל חד פעמיים, בין מקום האירוע למרכז הפיקוח על השידור (האולפן המרכזי ) .

Geostationary / Geosynchronous Orbit

Geosyncronous Equatorial ( Clarke) Orbit
מסלול היקפי ייחודי בחלל החיצון שבו גוף נשאר בעמדה קבועה יחסית לכדור הארץ. המסלול, המכונה גם קשת גיאו-סטציונרית הוא באורך של 42,242 ק"מ ובמרחק של 35,786 ק"מ מפני הים על כדור הארץ. לצופה הנמצא על פני כדור הארץ עצמים הנמצאים בקשת זו נראים קבועים וחסרי תזוזה מכיוון שקצב תזוזתם זהה לזה של כדור הארץ. זהו העיקרון המנחה של לוויני התקשורת ה"קבועים" בחלל, עיקרון אשר נתגלה על ידי Arthur C. Clarke ומסלול זה נקרא על שמו.

Geostationary Transfer Orbit - GTO


ה Geosynchronous Transfer Orbit ( או GTO) הוא a מסלול מעבר על שם Hohmann סובב כדור הארץ שנמצא בין מסלול סובב ארץ בגובה נמוך LEO - low Earth orbit ומסלול גיאוסטציונרי - GEO . מדובר במסלול סגלגל ( אליפטי) בו נקודת ה perigee היא נקודה ב LEO ונקודת ה apogee היא במרחק שווה מכדור הארץ בדיוק כמו GEO.

כלי שיגור ( טילי) כבדים הם הטילים היחידים שר מסוגלים לשאת לווינים במשקל גבוה למסלולים גיאוסטציונריים או גיאוסינכרוניים. היכולת להשיג מסלול מעבר גיאוסינכרוני היא קריטית להצבת מסלולים מהדור החדש במסלול הנכון.

Global Beam

קרן שידור המכסה את כל פני שטח כדור הארץ הנראה מהלווין המשדר (כ 42% מפני כדור הארץ)

GMT

Greenwich Mean Time
הזמן התקני הבינלאומי. את מקומו תופש בהדרגה המונח UTC שמבטא את אותו זמן. ראו גם UTC

Gain

בצלחות לווין, ההגברה נמדדת ב dBw . עליה של 3 dB בהגברה שווה להכפלה בעוצמה

Gigahertz = Ghz

ה hertz (סימנו : Hz) הוא יחידת מדידה של תדר שבאופן לא רשמי מוגדרת כמספר האירועים המתרחשים בשניה אחת . מדובר ביחידת מדידה בסיסית של תדר במערכת היחידות הבינלאומית SI - International System of Units והיא נמצאת בשימשו בכל העולם הן למטרות כלליות והן לשימושים מדעיים . ניתן להשתמש ב Hertz על מנת ללמדוד אירועים ממחזוריים ; השימוש הנפוץ ביותר ביחידת מדידה זו הוא לתאר תדר של רוטציהובמקרה זה מהירות של הרץ אחד שוונה למחזור אחד בשניה.