feed

בשידור : שירות שידור בתדר אקראי המשמש להעברה של אירועים, בדרך כלל חד פעמיים, בין מקום האירוע למרכז הפיקוח על השידור (האולפן המרכזי ) .

FEC

forward error correction
שיטה לתיקון של ביטים המיתקבלים שגויים במקלט בזמן השידור

Flash memory

רכיב זכרון המשמש לאיחסון מידע קבוע

footprint

טביעת רגל שמציינת את אזור הכיסוי של קרן מסוימת של משיב לוויני על פני כדור הארץ.

frequency תדר

מספר הפעמים שזרם חילופין מסיים מחזור בשניה אחת. למשל, הרץ Hz בודד מבטא מחזור בודד בשניה, קילוהרץ אחד KHz הוא אלף מחזורים בשניה ומליון מחזורים בשניה הם MHz מגהרץ אחד.
מיליארד מחזורים בשניה מהם גיגהרץ GHz

feedhorn

החלק בצלחת האוסף את האותות המוחזרים מפני השטח שלה ומזין אותם אל ה LNB

FSS

Fixed satellite Service
שירותי תקשורת מלווין גיאוסטציונרי