EBU

European Broadcasting Union
איגוד השידור האירופי . אתר

ECM

Electronic Counter Measures
שימוש באמצעים אלקטרוניים שונים על מנת לשבש קליטת שידורים. מנוצל על ידי חברות חבילות דיגיטליות לוויניות על מנת להוציא מכלל פעולה כרטיסי צפיה ( המכונים כרטיסים חכמים , smart cards ) לא חוקיים.

EIT

Event Information Table

EIRP

Equivalent Isotrophically Radiated Power
שילוב של תוצאות של עוצמת המשדר ,RF transmitter , והרווח (gain ) של האנטנה המשדרת. מונח זה מבטא את עוצמות השידור שתיקלטנה מכל מיקום אם אנטנה תשדר כמות זהה של אותות בכל הכיוונים. במשיבים לוויניים עוצמת השידור אינה מופצת בכל הכיוונים אלא מרוכזת לאלומה צרה המכוונת אל כדור הארץ. על כן, למשיבים בתחום band-ה Ku ,שיש להם , למשל עוצמה מירבית של 50 ואט, הם בעלי EIRP של dBw 48-49 כאשר האות משודר באלומה כיוונית במיוחד.

elevation angle זוית הרמה

הזוית בה הצלחת מכוונת מעל לאופק . ככל שהצלחת ממוקמת באיזור הדרומי יותר של החצי העליון של כדור הארץ (וכן בחלק הצפוני ביותר של החצי הדרומי של כדור הארץ) , כך זוית ההרמה תהיה גדולה יותר ועד 90-ל מעלות.

encoder

מקודד , מכשיר המצפין את המידע , טרם שידור

EMM

Entitlement Management Messages
מערכות פרטיות להעברת מידע בגישה מותנית המפרטות רמות שונות של אישור גישה או שירותים במפענחים ספציפיים. הם מסוגלים לפנות למפענחים יחודיים או לכל המפענחים בבת אחת.

EPG

electronic programme guide
מדריך שידורים אלקטרוני. תוכנה המאפשרת למשתמש לנווט בקלות בין מבחר גדול של ערוצי מידע על מנת לגשת אל הערוץ הנבחר , מספקת מידע על מידע על התכנים המשודרים הערוצים השונים ועוד.

ETSI

European Telecommunication Standard Institute
האירגון האירופי לתקינה בתחום התקשורת . אתר

Error Correction Mode

בגלל מספר הרב של פקטורים הנדרשים בפיענוח אותו דיגיטליים המשודרים ב MPEG 2 נדרשת פונקציה זו, וזאת על מנת למנוע אובדן משמעותי של מידע ( ביטים ) במהלך השידור. הקודים הנפוצים ביותר הם ע"ש Reed-Solomon