Actuator

Actuator
מכשירים אלה מאפשרים הנעה מכאנית המאפשרת לצלחת לסרוק את קשת הלווינים בעזרת בקרה בשלט רחוק. בעבר, כאשר מספר הלווינים היה מועט, הסתפקו בהצבת צלחת שכוונה ללוין מסוים אחד או שהניעו את הצלחת באופן ידני. עם המעבר לשימוש הולך וגדולבלווינים לשידורי רדיו וטלוויזיה, נוצר צורך להזיז את הצלחות לעיתים קרובות. מכיוון שהנעה ידנית של צלחת גדולה וכבדה ,נוצר הצורך הדחוף באמצעי הזזה ממונעים. יש להוסיף לכך את העובדה, שלווינים ישנים נוטים על צידם ונדרשת מערכת ממוכנת לעקיבה אחרי השינויים תכופים שמתרחשים בלוינים אלה, בכל הנוגע למיקומם והזוית המדוייקת הנדרשת לקליטת שידורי טלוויזיה . המערכות הן בעיקר משני סוגים:מערכת הנעה קווית (לינארית) הנעה או מערכת המכונה "מאופק לאופק" ( horizon to horizon). אקטואטורים לינאריים הם בעלי זרוע טלסקופית הנעה בתור צינור קבוע חיצוני. אקטואטורים מסוג "מאופק לאופק" מחוברים לבסיס הצלחת ובנויים בצורה קשיחה, על מנת ליצור את כוח הפיתול (torque ) הנדרש להזיז אנטנה כזו ולאפשר תזוזה מיזערית בתנאי רוח או במצבים של משקל המעיק על הצלחת (כמו שלג, למשל). כאשר מתכננים מערכת שנועדה לקלוט לווינים הקרובים לקו האופק חשוב לדעת שאקטואטורים קווים הם בעלי מרחב תנועה מוגבל יותר לעומת אלה מסוג "אופק אל אופק".

אנלוגי
אות (שידור) אשר ניתן לשנות בו, ללא הפסקה,את העוצמה ו/או התדר

A/V Switch מתג

A/V Switch מתג
התקן המאפשר למשתמש לחבר אחד או יותר מקורות כמו מכשיר וידאו, מצלמה או DVD ולפקד על המכשירים.

API

קיצור של : Asyncronous Transfer Mode

Bandwidth Aperture

קוטר הצלחת. לצלחת של שני מטרים ישנו מיפתח של שני מטרים.רוחב האלומה של צלחת היא זוית השמיים שניתן להקרין באמצעות הצלחת. לצלחות גדולות יש רוחב אלומה קטן המקטין את הרעש המתקבל מצידי הצלחת. לצלחות קטנות יש רוחב אלומה גדול יותר, מה שעושה אותן רועשות יותר אבל קלות יותר לקליטה.

Apogee

הנקודה במסלול אליפטי המרוחקת ביותר מכדור הארץ . לווינים גיאוסינכרוניים , הנימצאים במסלול קבוע ב"רצועת קלארק" ( במחרק של ב 36,000 ק"מ מכדור הארץ ) משוגרים תחילה למסלול אליפטי וכאשר הם מגיעים לנקודת apogee , הם נורים באמצעות רקטה מיוחדת הנמצאת בלווין אל המסלול הקבוע שלהם ב"רצועת קלארק" . הנקודה הקרובה ביותר במסלול זה אל כדור הארץ נקראת perigee.

Apogee Kick Motor AKM

מנוע רקטה המזניק לווין מנקודת ה apogee אל "רצועת קלארק"

Attenuation

איבוד עוצמת אותות אלקטרומגנטיים בין נקודת השידור לנקודת הקליטה.

Audio Subcarrier

גל נושא המשדר נתונים של קול(אודיו)

AutoTracking

תכונה של מקלטים רבים הממקמים ומאחסנים את מיקום הלווינים באופן אוטומטי

Auto Tuning

תכונה של מקלטים רבים המאפשרת לכוון את מיקום הצלחת וקיטובה באופן אוטומטי,להשגת התמונה האיכותית ביותר שניתן לקבל.

Automatic Frequency Control AFC

מעגל הנועל את התדר, למניעת סטיה ממנו בזמן הקליטה.

Auto search

תכונה של ממיר שמאתרת ושומרת בזיכרון ערוצים אוטומטי בזיכרון

AZ/EL Mount

מיתקן אנטנה שמחייב שני כיוונים ניפרדים בעת הזזת הצלחת מלווין ללווין

Azimouth Elevation Az-El

התקן על הצלחת המאפשר הזזה של הצלחת במישור האופקי (מצד לצד) והאנכי(מלעלה ולמטה) על מנת לכוון אותה ללוין מסוים.